Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží mezi kupujícím a společností VLNY PŘÍZE (dále jen prodávající). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci. Jako doklad o záruce (dále jen záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad. Jako nákupní doklad může sloužit například faktura nebo jiný doklad vystavený prodávajícím, kde jsou uvedeny všechny potřebné údaje pro uplatnění záruky (tj. název zboží, cena, výrobní číslo, datum zakoupení, …)

Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Délka záruční doby je vždy uvedena v záručním listě, který je vystaven v den prodeje zboží. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců 1 daná ze zákona. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, se záruční doba stanovuje konkrétním dovozcem zboží do ČR.

1 výjimkou může být zboží prodané se slevou, tj. zboží poškozené, použité, atd.

Podmínky platnosti záruční doby

  1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (tj. nepoškozenost zásilky). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je poškozená. Jestliže takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytně nutné poškození popsat v předávajícím protokolu přepravce.
  2. Poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@vlnyprize.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a ten bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na výše uvedenou adresu nebo poštou. Dodatečná reklamace vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
  3. Místem pro uplatnění reklamace je Rouchovany 119, Rouchovany, PSČ 675 57.
  4. Kupující může vadné zboží na reklamaci též zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen, že se jedná o reklamaci a obsahovat: reklamované zboží (nejlépe zabalené v originálním obale a včetně kompletního příslušenství), doporučujeme též přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
  5. Kupující musí doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné výrobní číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek výrobní číslo má).
  6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním či mechanickém poškozením. Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
  7. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě svévolného nepřevzetí zásilky je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč jako paušální náhradu zbytečně vynaložené práce a nákladů s tím spojených.